Goïi Nhaân Dòp Nghæ Leã: Skype mobile Baây Giôø Coù Saün Treân Nhieàu Ñieän Thoaïi Verizon Wireless Hôn - Goàm Dòch Vuï Traû Tieàn Tröôùc

BASKING RIDGE, NJ — Kyø nghæ ñang ñeán gaàn, quyù vò nhôù laøm vieäc vöøa phaûi vaø keát noái laïi vôùi gia ñình vaø baïn beø gaàn xa. Skype mobile™, hieän coù saün treân hôn 20 maùy ñieän thoaïi Verizon Wireless, bao goàm caû moät soá smartphone (maùy ñieän thoaïi thoâng minh) traû tieàn tröôùc, laøm cho vieäc aên möøng caùc ngaøy leã trôû neân ñôn giaûn, ñaëc bieät laø ñoái vôùi caùc khaùch haøng ôû xa gia ñình vaø baïn beø.

Skype mobile hoaït ñoäng treân maïng löôùi tin caäy nhaát vaø lôùn nhaát ôû Hoa Kyø vaø cho pheùp khaùch haøng goïi Skype-Skype khoâng giôùi haïn cho baát kyø ai, baát keå hoï ñang ôû Mexico, Ñoâng Nam AÙ hay baát kyø nôi naøo khaùc treân theá giôùi khi hoï mua moät goùi döõ lieäu. Skype mobile “luoân luoân hoaït ñoäng”, vì vaäy khaùch haøng coù theå söû duïng ñieän thoaïi cuûa mìnhï cho caùc coâng vieäc khaùc, nhöng caùc ñaàu moái lieân laïc Skype cuûa hoï bieát hoï coù roãi ñeå noùi chuyeän hay göûi Tin Nhaén Töùc Thôøi (Instant Message, IM) hay khoâng. Skype mobile treân moät maùy ñieän thoaïi khoâng daây coù nghóa laø caùc cuoäc hoäi thoaïi Skype cuûa khaùch haøng coù theå ñöôïc tieán haønh treân ñöôøng ñi - laøm cho moïi thöù trôû neân deã daøng hôn, ví duï nhö so saùnh caùc danh saùch mua haøng khi quyù vò ôû sieâu thò hay kieåm tra caùc cöûa haøng môùi ôû khu thöông maïi. Khaùch haøng coù theå göûi tin nhaén IM tôùi caùc thaønh vieân gia ñình vaø baïn beø ñeå chaéc chaén raèng maøu saéc, kích thöôùc vaø caùc moùn quaø phuø hôïp vôùi taát caû moïi ngöôøi trong danh saùch mua quaø nhaân dòp leã.

Skype mobile cuõng coù treân moät soá smartphone traû tröôùc ñaõ ñöôïc choïn, vì vaäy nhöõng khaùch haøng choïn caùc chöông trình ñoù giôø ñaây coù söï löïa choïn phong phuù ñeå goïi quoác teá vôùi giaù cöôùc Skype thaáp, giuùp hoï giöõ lieân laïc vôùi gia ñình vaø baïn be,ø baát keå laø hoï ñang ôû gaàn hay xa.

Goïi quoác teá vôùi Skype mobile raát deã daøng vôùi moät menu xoå xuoáng (drop-down menu) keøm aûnh quoác kyø nhaèm giuùp caùc löïa choïn goïi quoác teá vaø “giôùi thieäu baïn beø”. Ngoaøi tieáng Taây Ban Nha, Skype mobile coøn coù tieáng Haøn Quoác vaø tieáng Trung Quoác giaûn theå, cung caáp löïa choïn lieân laïc vôùi moïi ngöôøi treân khaép theá giôùi baèng ngoân ngöõ tieän lôïi nhaát vôùi hoï, do ñoù ngay caû khi caùc gia ñình cuûa khaùch haøng khoâng theå coù maët ôû baøn tieäc trong ngaøy leã, hoï vaãn coù theå lieân laïc ñöôïc vôùi nhöõng ngöôøi thaân yeâu cuûa mình.

Khaùch haøng coù theå taûi veà öùng duïng naøy töø Media Center/Get It Now®hay cöûa haøng media online taïi www.verizonwireless.com/mp3. Khaùch haøng cuõng coù theå goõ “SKYPE” vaø göûi tôùi 2255 ñeå nhaän moät tin nhaén coù link ñeå taûi veà Skype mobile. Ñeå bieát theâm thoâng tin veà Skype mobile vaø moät danh saùch ñaày ñuû caùc thieát bò töông öùng, haõy gheù thaêm www.verizonwireless.com/skypemobile. Ñeå bieát theâm thoâng tin veàø caùc saûn phaåm vaø dòch vuï cuûa Verizon Wireless, haõy gheù thaêm cöûa haøng Truyeàn Thoâng cuûa Verizon Wireless, haõy goïi 1-800-2 JOIN IN hoaëc truy caäp www.verizonwireless.com.

About Verizon WirelessVerizon Wireless operates the nation’s most reliable and largest wireless voice and 3G data network, serving more than 93 million customers. Headquartered in Basking Ridge, N.J., with more than 79,000 employees nationwide, Verizon Wireless is a joint venture of Verizon Communications (NYSE, NASDAQ: VZ) and Vodafone (LSE, NASDAQ: VOD). For more information, visit www.verizonwireless.com. To preview and request broadcast-quality video footage and high-resolution stills of Verizon Wireless operations, log on to the Verizon Wireless Multimedia Library at www.verizonwireless.com/multimedia.

####