Verizon Wireless Vaø LG Mobile Phones Ñaåy Maïnh Toác Ñoä Baêng Thoâng Nhanh Vôùi Modem Môùi - 4G USB Modem

BASKING RIDGE, NJ, vaø SAN DIEGO — Hoâm nay, Verizon Wireless vaø LG Mobile Phones thoâng baùo LG VL600™ seõ ñöôïc cung caáp ôû caùc cöûa haøng Verizon Wireless Communications Stores vaø treân trang maïng www.verizonwireless.com vaøo ngaøy 5 thaùng 12. Ñieàu naøy raát lyù töôûng cho caùc doanh nhaân treân ñöôøng du haønh, LG VL600 coù khaû naêng keát noái maïng ñieän toaùn 4G toác ñoä cao, thieát keá vôùi troïng löôïng nheï, naép ñaäy USB vaø beà maët boùng löôõng, khieán vieäc du haønh trôû neân goïn nheï vaø thuù vò. Maïng 4G LTE cuûa Verizon Wireless seõ ñöôïc tung ra ôû 38 khu vöïc thaønh thò quan troïng, phuû soùng hôn moät phaàn ba toaøn boä daân soá Myõ - 110 trieäu ngöôøi vaø ôû hôn 60 phi tröôøng thöông maïi. Giöõ ñöôøng daây keát noái vôùi LG VL600 khoâng chæ laø moät coâng cuï laøm vieäc, maø coøn laø cuoäc caùch maïng trong thöông maïi.

Caùc ñaëc ñieåm chính:

  • 4G LTE– khaùch haøng coù theå troâng ñôïi caùc toác ñoä taûi xuoáng töø 5 ñeán 12 Mb moãi giaây vaø toác ñoä taûi leân töø 2 ñeán 5 Mb moãi giaây trong khu vöïc phuû soùng baêng thoâng roäng di ñoäng 4G
  • 3G – khaùch haøng coù theå troâng ñôïi caùc toác ñoä taûi xuoáng töø 600 Kb ñeán 1,4 Mb moãi giaây vaø toác ñoä taûi leân töø 500 ñeán 800 Kb moãi giaây trong khu vöïc phuû soùng baêng thoâng roäng di ñoäng
  • Hoã trôï Windows ® XP 32-bit, Vista™ 32/64-bit (SP2) vaø Windows® 7 32/64-bit
  • Boä Phaän Hieån Thò Cho Bieát veà Tình Traïng Hieän Taïi cuûa Dòch Vuï 4 Maøu LED
  • Kích thöôùc: 3.88”(H) x 1.48”(W) x 0.58”(D)
  • Troïng löôïng: 1.76 oz

Giaù caû vaø khaû naêng cung caáp:

  • LG VL600 seõ coù giaù $99 sau khi tröø soá tieàn hoaøn traû theo ñöôøng thö $50 daønh cho hôïp ñoàng hai naêm vôùi khaùch haøng môùi theo Chöông Trình Baêng Thoâng Roäng Di Ñoäng 4G. Khaùch haøng seõ nhaän ñöôïc tieàn hoaøn traû döôùi daïng theû tính tieàn “debit”; khi nhaän ñöôïc theû naøy, khaùch haøng coù theå duøng theû “debit”ï naøy nhö laø tieàn maët ôû baát cöù nôi naøo maø theû “debit” ñöôïc chaáp thuaän.
  • Khaùch haøng coù theå vaøo www.verizonwireless.com/4Glte ñeå kieåm tra xem ñòa chæ cuûa mình coù naèm trong khu vöïc phuû soùng ban ñaàu cuûa maïng 4G LTE hay khoâng. Ñeå bieát theâm thoâng tin veà caùc thieát bò 4G LTE, xin gheù thaêm www.verizonwireless.com/4Glte/devices.
  • Ñeå bieát theâm thoâng tin veà caùc saûn phaåm vaø dòch vuï cuûa Verizon Wireless, xin gheù thaêm moät cöûa haøng Verizon Wireless Communications Store hoaëc goïi soá 1-800-2 JOIN IN hoaëc vaøo www.verizonwireless.com.

(GHI CHUÙ CUÛA BIEÂN TAÄP VIEÂN: Giôùi truyeàn thoâng coù theå laáy caùc hình aûnh saéc neùt cuûa Pantech UML290 trong Thö Vieän Truyeàn Thoâng Ña Phöông Tieän Verizon Wireless ôû www.verizonwireless.com/multimedia.)

Sô Löôïc veà Verizon WirelessVerizon Wireless ñieàu haønh maïng döõ lieäu 3G vaø maïng tieáng noùi voâ tuyeán lôùn nhaát vaø ñaùng tin caäy nhaát trong nöôùc, phuïc vuï hôn 93 trieäu khaùch haøng. Vôùi truï sôû chính ôû Basking Ridge, NJ, vôùi 79.000 nhaân vieân trong khaép caû nöôùc, Verizon Wireless laø coâng ty huøn voán vôùi Verizon Communications (NYSE, NASDAQ: VZ) vaø Vodafone (LSE, NASDAQ: VOD). Ñeå bieát theâm thoâng tin, xin gheù vaøo www.verizonwireless.com. Ñeå xem tröôùc vaø yeâu caàu laáy caùc ñoaïn video truyeàn hình phaåm chaát cao vaø hình aûnh saéc neùt veà caùc hoaït ñoäng cuûa Verizon Wireless, xin vaøo Thö Vieän Truyeàn Thoâng Ña Phöông Tieän Verizon Wireless ôû www.verizonwireless.com/multimedia.

Sô Löôïc veà LG Electronics, Inc.LG Electronics, Inc. (KSE: 066570.KS) laø coâng ty haøng ñaàu theá giôùi vaø nhaø saùng taïo coâng ngheä veà maët haøng ñieän töû tieâu duøng, thoâng tin lieân laïc di ñoäng, vaø thieát bò gia duïng, möôùn hôn 84.000 nhaân vieân laøm vieäc trong 115 boä phaän ñieàu haønh, trong ñoù coù 84 chi nhaùnh treân khaép theá giôùi. Vôùi doanh soá baùn toaøn caàu naêm 2009 laø $43,4 tyû myõ kim, LG goàm coù naêm ñôn vò kinh doanh - Giaûi Trí Trong Nhaø, Thoâng Tin Lieân Laïc Di Ñoäng, Thieát Bò Gia Duïng, Ñieàu Hoøa Khoâng Khí, vaø Giaûi Phaùp Doanh Nghieäp. LG laø nhaø saûn xuaát daãn ñaàu theá giôùi veà maùy truyeàn hình maøn hình phaúng, caùc saûn phaåm nghe vaø video, ñieän thoaïi di ñoäng, maùy ñieàu hoøa khoâng khí, vaø maùy giaët. LG ñaõ kyù thoûa thuaän daøi haïn ñeå trôû thaønh Nhaø Hôïp Taùc Toaøn Caàu laãn Nhaø Hôïp Taùc Coâng Ngheä cuûa Formula One™. Nhö moät phaàn cuûa lieân keát caáp cao naøy, LG coù quyeàn chæ ñònh vaø tieáp thò ñoäc quyeàn vôùi tö caùch laø haõng chính thöùc cung caáp haøng ñieän töû tieâu duøng, ñieän thoaïi di ñoäng, vaø xöû lyù döõ lieäu cho chöông trình theå thao toaøn caàu naøy. Ñeå bieát theâm thoâng tin, xin gheù vaøo www.lgusa.com.

Sô Löôïc veà LG Electronics Mobile Communications CompanyLG Electronics Mobile Communications Company laø moät coâng ty thoâng tin vaø lieân laïc truyeàn thoâng di ñoäng daãn ñaàu theá giôùi. Vôùi coâng ngheä cao vaø khaû naêng thieát keá saùng taïo, LG cheá taïo caùc ñieän thoaïi di ñoäng vôùi chöùc naêng höõu hieäu toái ña cho khaùch haøng treân khaép theá giôùi. LG theo ñuoåi coâng ngheä phuû soùng vaø caùc saûn phaåm maùy tính di ñoäng, trong khi vaãn tieáp tuïc vai troø daãn ñaàu trong lónh vöïc lieân laïc truyeàn thoâng di ñoäng vôùi caùc thieát keá lòch laõm vaø coâng ngheä thoâng minh. Ñeå bieát theâm thoâng tin, xin gheù vaøo www.lgmobilephones.com.

####

Advertisement