Verizon Wireless Vaø Pantech Giôùi Thieäu Modem Voâ Tuyeán Pantech UML290 4G

BASKING RIDGE, NJ, vaø HAUPPAUGE, NY — Hoâm nay, Verizon Wireless vaø Pantech thoâng baùo loaïi modem môùi, Pantech UML290 4G USB modem, seõ ñöôïc cung caáp ôû caùc Cöûa Haøng Truyeàn Thoâng Verizon Wireless Communications Stores vaø treân trang maïng www.verizonwireless.com vaøo ngaøy XX thaùng 12. Loaïi modem UML290 naøy, do Personal Communications Devices. LLC trieån khai, keát noái vôùi maïng 4G LTE cuûa Verizon Wireless, maïng löôùi 4G nhanh nhaát vaø lôùn nhaát ôû Hoa Kyø, cung caáp toác ñoä nhanh hôn gaáp 10 laàn so vôùi caùc maïng 3G hieän giôø. Caùc toác ñoä truyeàn taûi döõ lieäu xuoáng cöïc nhanh cuûa 4G giuùp taïo khaû naêng keát noái nhanh vaøo caùc maïng cuûa coâng ty, caùc maùy chuû veà thö ñieän töû, vaø maïng ñieän toaùn trong khi du haønh. Maïng 4G LTE cuûa Verizon Wireless seõ ñöôïc tung ra ôû 38 khu vöïc thaønh thò chính, bao phuû hôn moät phaàn ba daân soá Myõ - 110 trieäu ngöôøi vaø trong hôn 60 phi tröôøng thöông maïi.

Caùc ñaëc ñieåm chính:

 • Toác Ñoä Döõ Lieäu
  • 4G LTE– khaùch haøng coù theå troâng ñôïi caùc toác ñoä taûi xuoáng töø 5 ñeán 12 Mb moãi giaây vaø toác ñoä taûi leân töø 2 ñeán 5 Mb moãi giaây trong khu vöïc phuû soùng baêng thoâng roäng di ñoäng 4G
  • 3G – khaùch haøng coù theå troâng ñôïi caùc toác ñoä taûi xuoáng töø 600 Kb ñeán 1,4 Mb moãi giaây vaø toác ñoä taûi leân töø 500 ñeán 800 Kb moãi giaây trong khu vöïc phuû soùng baêng thoâng roäng di ñoäng
 • Boä phaän keát noái USB quay 180 ñoä xeáp laïi ñöôïc khi khoâng söû duïng
 • Hoã trôï Windows ® XP 32-bit, Vista™ 32/64-bit (SP2) vaø Windows® 7 32/64-bit. Keát noái vôùi caùc chöông trình öùng duïng cuûa coâng ty, thö ñieän töû, tin nhaén laäp töùc, vaø maïngñieän toaùn.
 • Thieát keá aêng-ten noäi boä coù hieäu quaû cao vaø mang tính saùng taïo laøm taêng toái ña tyû leä truyeàn döõ lieäu vaø khaû naêng nhaïy caûm ñoái vôùi caùc tín hieäu cuûa maïng.

Giaù caû vaø khaû naêng cung caáp:

 • UML290 seõ coù giaù $99 sau khi tröø soá tieàn hoaøn traû theo ñöôøng thö $50 daønh cho hôïp ñoàng hai naêm vôùi khaùch haøng môùi theo Chöông Trình Baêng Thoâng Roäng Di Ñoäng 4G. Khaùch haøng seõ nhaän ñöôïc tieàn hoaøn traû döôùi daïng theû tính tieàn “debit”; khi nhaän ñöôïc theû naøy, khaùch haøng coù theå duøng theû naøy nhö laø tieàn maët ôû baát cöù nôi naøo maø theû “debit”ï ñöôïc chaáp thuaän.
 • Khaùch haøng coù theå vaøo www.verizonwireless.com/4Glte ñeå kieåm tra xem ñòa chæ cuûa mình coù naèm trong khu vöïc phuû soùng ban ñaàu cuûa maïng 4G LTE hay khoâng. Ñeå bieát theâm thoâng tin veà caùc thieát bò 4G LTE, xin gheù thaêm www.verizonwireless.com/4Glte/devices.  
 • Ñeå bieát theâm thoâng tin veà caùc saûn phaåm vaø dòch vuï cuûa Verizon Wireless, xin gheù thaêm moät cöûa haøng Verizon Wireless Communications Store hoaëc goïi soá 1-800-2 JOIN IN hoaëc vaøo www.verizonwireless.com.  

(GHI CHUÙ CUÛA BIEÂN TAÄP VIEÂN: Giôùi truyeàn thoâng coù theå laáy caùc hình aûnh saéc neùt cuûa Pantech UML290 trong Thö Vieän Truyeàn Thoâng Ña Phöông Tieän Verizon Wireless ôû www.verizonwireless.com/multimedia.)  

Sô Löôïc veà Verizon Wireless Verizon Wireless ñieàu haønh maïng döõ lieäu 3G vaø maïng tieáng noùi voâ tuyeán lôùn nhaát vaø ñaùng tin caäy nhaát trong nöôùc, phuïc vuï hôn 92 trieäu khaùch haøng. Vôùi truï sôû chính ôû Basking Ridge, NJ, vôùi 79.000 nhaân vieân trong khaép caû nöôùc, Verizon Wireless laø coâng ty huøn voán vôùi Verizon Communications (NYSE, NASDAQ: VZ) vaø Vodafone (LSE, NASDAQ: VOD). Ñeå bieát theâm thoâng tin, xin gheù vaøo www.verizonwireless.com. Ñeå xem tröôùc vaø yeâu caàu laáy caùc ñoaïn video truyeàn hình phaåm chaát cao vaø hình aûnh saéc neùt veà caùc hoaït ñoäng cuûa Verizon Wireless, xin vaøo Thö Vieän Truyeàn Thoâng Ña Phöông Tieän Verizon Wireless ôû www.verizonwireless.com/multimedia.  

Sô Löôïc veà Pantech Pantech Co., Ltd., laø moät trong ba nhaø saûn xuaát ñieän thoaïi di ñoäng haøng ñaàu cuûa Ñaïi Haøn. Pantech ñöôïc bieát ñeán roäng raõi trong ngaønh nhôø caùc thieát keá ñieän thoaïi saùng taïo, vaø ñaõ giôùi thieäu raát nhieàu coâng ngheä mang tính ñoät phaù trong ngaønh ñieän thoaïi di ñoäng. Thaønh laäp naêm 1991, Pantech coù toång coäng gaàn 3.000 nhaân vieân vaø 6 vaên phoøng baùn haøng khu vöïc treân khaép theá giôùi. Ñeå bieát theâm thoâng tin veà Pantech, xin gheù vaøo www.pantech.com.

####