08/31/2011: Verizon Wireless Giuùp Caùc Gia Ñình Chuaån Bò cho Dòp Nhaäp Hoïc Trôû Laïi

BASKING RIDGE, NJ — Trong khi hoïc sinh chuaån bò cho nieân khoùa saép tôùi vôùi caùc duïng cuï, kyõ thuaät, vaø thieát bò di ñoäng môùi, Verizon Wireless nhaéc nhôû phuï huynh veà taàm quan troïng cuûa vieäc kieåm tra vieäc söû duïng ñieän thoaïi di ñoäng cuûa con mình vaø laøm quen vôùi caùc thoùi quen dòch vuï di ñoäng an toaøn. Vôùi soá treû em söû duïng ñieän thoaïi ñi ñoäng ngaøy caøng taêng leân vaø maïng löôùi giao dòch xaõ hoäi ngaøy caøng môû roäng cuûa caùc em, caùc em coù theå khoâng yù thöùc ñöôïc möùc ñoä söû duïng ñieän thoaïi di ñoäng cuûa mình vaø deã bò taán coâng bôûi nhöõng noäi dung hoaëc ngöôøi laøm quen khoâng phuø hôïp. Trong noã löïc giuùp phuï huynh vaø treû em quaûn lyù thieát bò toát hôn, Verizon Wireless cung caáp nhieàu coâng cuï höõu ích nhö Usage Controls (Kieåm Tra Vieäc Söû Duïng), Family Locator (Tìm Kieám Gia Ñình), vaø Content Filters (Choïn Loïc Noäi Dung) ñeå baûo ñaûm caùc gia ñình coù theå noùi chuyeän vaø xem caùc trang maïng moät caùch an toaøn.

"Trong khi phuï huynh mua nhieàu loaïi thieát bò kyõ thuaät cao ñöôïc cung caáp thoâng qua maïng voâ tuyeán cöïc maïnh cuûa chuùng toâi ñeå giuùp hoïc sinh hoïc xuaát saéc ôû tröôøng vaø giöõ lieân laïc vôùi gia ñình vaø baïn beø, chuùng toâi cuõng bieát ñieàu quan troïng ñoái vôùi phuï huynh laø coù caùc coâng cuï coù theå giuùp hoï quaûn lyù noäi dung vaø caùch söû duïng ñieän thoaïi di ñoäng cuûa con mình," Elva Lima, giaùm ñoác ñieàu haønh veà quan heä coäng ñoàng vaø lieân laïc ña vaên hoùa cuûa Verizon Wireless, phaùt bieåu. " Verizon Wireless chuùng toâi tieáp tuïc noã löïc ñeå cung caáp cho khaùch haøng caùc nguoàn hoã trôï caàn thieát ñeå giuùp cuoäc soáng cuûa hoï deã daøng hôn vaø an toaøn hôn. Vôùi caùc coâng cuï an toaøn ñöôïc cung caáp thoâng qua Verizon Wireless, phuï huynh coù theå coù ñöôïc söï linh hoaït vaø thanh thaûn ñaàu oùc khi bieát con mình ñang ôû ñaâu trong ngaøy, vaø thö giaõn khi bieát con mình ñöôïc baûo veä ñeå traùnh caùc noäi dung vaø chöông trình giaûi trí khoâng phuø hôïp treân thieát bò cuûa con."

Sau ñaây laø moät soá caùc coâng cuï vaø nguoàn hoã trôï ñöôïc cung caáp ñeå baûo ñaûm caùc gia ñình söû duïng ñieän thoaïi moät caùch an toaøn trong dòp nhaäp hoïc trôû laïi:

  • Usage Controls (Kieåm Tra Vieäc Söû Duïng) – Usage Controls cung caáp cho phuï huynh vaø ngöôøi giaùm hoä treû em caùc ñaëc ñieåm quaûn lyù veà soá phuùt noùi chuyeän vaø giôùi haïn söû duïng tin nhaén trong moät chu kyø hoùa ñôn, cuõng nhö khaû naêng giôùi haïn thôøi gian söû duïng ñieän thoaïi di ñoäng trong moät khoaûng thôøi gian nhaát ñònh trong ngaøy hoaëc nhöõng ngaøy nhaát ñònh trong tuaàn. Ngoaøi ra, coù theå ngaên caûn nhöõng soá ñieän thoaïi nhaát ñònh, hoaëc xaùc ñònh moät soá caùc soá ñieän thoaïi nhaát ñònh nhö laø caùc soá ñieän thoaïi ñaùng tin caäy ñeå nhaän hoaëc gôûi ñi caùc cuoäc goïi hoaëc tin nhaén. Vôùi caùc ñaëc ñieåm ñôn giaûn vaø höõu hieäu naøy, phuï huynh vaø ngöôøi giaùm hoä treû em seõ khoâng phaûi lo laéng veà vieäc söû duïng dòch vuï di ñoäng khoâng ñöôïc pheùp.
  • Family Locator (Tìm Kieám Gia Ñình) – Phuï huynh coù theå seõ caûm thaáy thoaûi maùi vôùi khaû naêng tìm kieám thaønh vieân trong gia ñình baát cöù luùc naøo vaø baát cöù nôi naøo. Ñaëc ñieåm naøy, coù theå taän duøng töø moät thieát bò di ñoäng hoaëc töø trang maïng, cho pheùp phuï huynh kieåm tra giôø ñeán vaø giôø khôûi haønh cuûa con töø caùc ñòa ñieåm nhö nhaø vaø tröôøng hoïc. Phuï huynh cuõng coù theå taïo ra caùc chöông trình caäp nhaät thoâng tin thôøi khoùa bieåu cho moãi thaønh vieân trong gia ñình ñeå kieåm tra xaùc ñònh ñòa ñieåm cuûa thaønh vieân ñoù. Verizon Wireless cuõng cung caáp chöông trình Family Messaging (Nhaén Tin Gia Ñình) ñeå nhaén tin cho gia ñình ñeå moïi ngöôøi trong gia ñình coù theå deã daøng giöõ lieân laïc.
  • Content Filters (Choïn Loïc Noäi Dung) – Verizon Wireless coù caùc chöông trình choïn loïc ñaõ xaùc ñònh saün nhö C7+ (treû em 7 tuoåi trôû leân), T13+ (treû em 13 tuoåi trôû leân), vaø YA17+ (thanh thieáu nieân 17 tuoåi trôû leân), trong ñoù coù theå xaùc ñònh caùc baûn nhaïc, video, vaø noäi dung trang maïng ñöôïc xem laø an toaøn cho töøng löùa tuoåi töông öùng. Caùc noäi dung khoâng phuø hôïp coù theå bò ngaên chaën ñeå baûo ñaûm treû em söû duïng dòch vuï di ñoäng ñöôïc an toaøn khi thöôûng thöùc caùc chöông trình giaûi trí maø caùc dòch vuï Verizon Wireless cung caáp.

Ñeå bieát theâm thoâng tin veà caùc nguoàn hoã trôï, saûn phaåm vaø dòch vuï an toaøn ñöôïc cung caáp thoâng qua Verizon Wireless, hoaëc ñeå gheù thaêm moät cöûa haøng ñòa phöông, xin goïi soá 1-800-256-4646 (1-800-2JOININ) hoaëc gheù vaøo www.verizonwireless.com  vaø  www.verizonsafeguards.com.

(GHI CHUÙ CHO BIEÂN TAÄP VIEÂN: Giôùi truyeàn thoâng coù theå laáy caùc hình aûnh saéc neùt thoâng qua Verizon Wireless Multimedia Library (Thö Vieän Thoâng Tin Ña Phöông Tieän Verizon Wireless) ôû www.verizonwireless.com/multimedia.)

Sô Löôïc veà Verizon Wireless Verizon Wireless ñieàu haønh maïng 4G nhanh nhaát vaø tieán boä nhaát trong nöôùc vaø maïng 3G ñaùng tin caäy nhaát vaø lôùn nhaát trong nöôùc. Coâng ty phuïc vuï toång coäng 106.3 trieäu ñöôøng daây keát noái voâ tuyeán, trong ñoù bao goàm hôn 89.7 trieäu khaùch haøng baùn leû. Vôùi truï sôû chính ôû Basking Ridge, N.J., vôùi 83.000 nhaân vieân treân toaøn quoác, Verizon Wireless laø coâng ty lieân doanh cuûa Verizon Communications (NYSE, NASDAQ: VZ) vaø Vodafone (LSE, NASDAQ: VOD). Ñeå bieát theâm thoâng tin, xin gheù thaêm www.verizonwireless.com. Ñeå xem tröôùc vaø yeâu caàu caùc ñoaïn phim video coù phaåm chaát truyeàn hình vaø aûnh chuïp saéc neùt veà caùc hoaït ñoäng cuûa Verizon Wireless, xin vaøo Verizon Wireless Multimedia Library (Thö Vieän Thoâng Tin Ña Phöông Tieän Verizon Wireless) ôû www.verizonwireless.com/multimedia.

####