Nhöõng Ngoâi Sao You Tube Ngöôøi Myõ Goác AÙ: Theá Heä Keá Tieáp

Ra ñôøi naêm 2005, YouTube ñöôïc hình thaønh nhö laø moät baêng taàn ñeå chia xeû phim aûnh caù nhaân vaø caùc ñoaïn phim ngaén.Tuy nhieân, chaúng bao laâu sau ñaõ ñöôïc ngöôøi söû duïng baét ñaàu saûn xuaát ñöa vaøo nhöõng yù töôûng saùng taïo cuûa rieâng hoï vaø töø ñoù, nhöõng ngoâi sao You Tube xuaát hieän – voâ soá nhöõng ngoâi sao naøy laø ngöôøi Myõ goác AÙ.

Nhöõng ngoâi sao thuoäc “Theá heä ñaàu tieân” naøy goàm coù nhöõng ngoâi sao haøi nhö

Ryan Higa, chuyeân vieân trang ñieåm saéc ñeïp Michelle Phan vaø nhaïc só David Choi. Trong khi teân tuoåi cuûa hoï coù leõ khoâng chæ laø teân hoï bình thöôøng, soá khaùn giaû yeâu chuoäng hoï thaät laø khoâng theå coi thöôøng ñöôïc. Chaúng haïn nhö Ryan Higa coù soá ngöôøi xem nhieàu thöù naêm treân baêng taàn YouTube, vôùi moät con soá cao kinh hoaøng laø 8.7 trieäu ngöôøi xem – ñöa anh ta leân haïng cao hôn nhieàu ngheä só noåi tieáng trong doøng chính nhö One Direction, PSY, thaäm chí treân caû Justin Bieber.  

Con ñöôøng thaønh coâng saùng laïng cuûa nhöõng ngoâi sao treân maïng naøy ñaõ thuùc ñaåy nhieàu ngöôøi Myõ goác AÙ khaùc baét ñaàu baêng taàn YouTube rieâng cuûa hoï. Nhöõng ngoâi sao cuûa theá heä keá tieáp seõ phong phuù hôn, thuoäc veà nhieàu theå loaïi, nhieàu chuû ñeà hôn, keå caû vieäc chæ daãn caùch thöùc theå duïc ñeán caùc baøi vó caàm khaùc nhau cuûa nhöõng baøi hieän ñang noåi tieáng treân caùc ñaøi truyeàn thanh. 

Moät trong nhöõng höùng laøn soùng gaây caûm höùng lôùn nhaát hieän taïi cuûa YouTube laø chuyeân vieân theå löïc Mike Chang, ngöôøi daïy cho khaùn giaû caùch thöùc giaûm caân, taêng baép thòt vaø troâng cho vaïm vôõ, raén chaét.  Bieân ñaïo nhaûy Hip-hop Pat Lam tung ra nhöõng ñieäu nhaûy ñöôïc ñoäi nhaûy cuûa anh bieåu dieãn vôùi nhöõng maøn ñaày naêng löïc soáng ñoäng thu phuïc caû moät caâu laïc boä khaùn giaû gaàn ñaây.   

Quyù vò coù bieát raèng quyù vò coù theå duøng boät ngheä vaø söõa chua ñeå giuùp giaûm bôùt quaàng maét thaâm ñen? Nhaø Blogger Farah Dhukai laøm ñieàu naøy. Baêng taàn cuûa coâ cung caáp nhöõng lôøi khuyeân vaø höôùng daãn saéc ñeïp kyø dieäu cho toùc, da vaø trang ñieåm. Vaø thay vì haùt nhöõng baøi nhaïc noåi tieáng nhö nhöõng nhaïc só khaùc treân maïng, Jun Sung Ahn bieåu dieãn laïi vôùi caùch thöùc rieâng cuûa mình söû duïng caây ñaøn vó caàm cuûa anh – moïi taùc phaåm töø Maroon 5 cho ñeán Bruno Mars.

Ñoù chæ laø moät soá caùch thöùc maø caùc ngoâi sao ngöôøi Myõ goác AÙ môùi xuaát hieän gaàn ñaây ñaõ thöïc hieän trong vuõ truï sieâu ñieän töû. Lieäu quyù vò coù tham döï vaøo xaõ hoäi ngoâi sao YouTube naøy hay khoâng hoaøn toaøn tuøy thuoäc vaøo chính baïn.

Để biết thêm thông tin, http://www.verizonwireless.com/news/Vietnamese/Vietnamese.html.

####