Ñi Laøm trong Muøa Hoïc Ñaàu Tieân

Neáu baïn laø moät sinh vieân ñaïi hoïc, nhieàu khaû naêng laø baïn ñang nghó ñeán töông lai vaø töï hoûi lieäu baèng caáp cuûa mình seõ giuùp gì cho mình khi böôùc vaøo theá giôùi ngheà nghieäp. Baây giôø laø luùc ñeå thöïc taäp vaø tích luõy kinh nghieäm trong ngaønh ngheà cuûa mình tröôùc khi toát nghieäp, vaø caùch toát nhaát ñeå thöïc hieän ñieàu naøy laø ñi laøm thöïc taäp vaøo muøa thu naøy.

Ngoaøi vieäc taïo kinh nghieäm tröïc tieáp, moät coâng vieäc thöïc taäp coù theå giuùp baïn coù theâm ñieåm “credit”, cuøng luùc cung caáp cho baûn thaân moät moâi tröôøng laøm quen vôùi nhöõng ngöôøi chuyeân nghieäp trong ngaønh. Nhöng treân heát, nhieàu coâng vieäc thöïc taäp coøn daãn ñeán moät coâng vieäc thöïc söï sau khi toát nghieäp.  Theo Hieäp Hoäi National Association of Colleges & Employers, khoaûng 60 phaàn traêm coâng vieäc thöïc taäp ñöôïc traû tieàn vaø 38 phaàn traêm coâng vieäc thöïc taäp khoâng ñöôïc traû tieàn seõ ít nhaát seõ daãn ñeán moät vieäc laøm sau thôøi gian thöïc taäp trong naêm 2012.

Baïn seõ tìm nhöõng cô hoäi vieäc laøm naøy ôû ñaâu? Moät coâng vieäc thöïc taäp coù leõ ôû gaàn keá beân maø baïn khoâng bieát ñeán. Haõy noùi chuyeän vôùi nhöõng ngöôøi xung quanh, moät ngöôøi hoï haøng hay moät ngöôøi haøng xoùm naøo ñoù ñang laøm vieäc cho moät coâng ty naøo ñoù, coâng ty cuûa hoï coù theå ñang tìm ngöôøi thöïc taäp vaøo muøa thu naøy. Baïn cuõng coù theå söû duïng nhöõng quan heä ôû tröôøng. Gheù vaøo trung taâm ñaøo taïo vieäc laøm ôû tröôøng nôi baïn coù theå tìm nhöõng coâng vieäc thöïc taäp ôû cuøng khaép nöôùc Myõ, keå caû ngay trong thaønh phoá tröôøng ñaïi hoïc cuûa baïn. Raát nhieàu coâng ty seõ thu xeáp moät thôøi khoùa bieåu laøm vieäc theo thôøi bieåu hoïc cuûa baïn ñeå baïn khoâng phaûi caêng thaúng tìm caùch caân baèng giöõa tröôøng hoïc vaø coâng vieäc. Ñieän thoaïi tinh khoân cuûa baïn cuõng coù theå giuùp baïn qua caùc nhu lieäu (apps) nhö Monster vaø LinkedIn

Moät khi tìm ra ñöôïc coâng vieäc thöïc taäp, seõ ñeán luùc baïn caàn phaûi ñieàn vaø noäp ñôn baèng caùch noäp vaøo moät tôø Resume vaø thô giôùi thieäu. Ngoaøi vieäc trình baøy veà khaû naêng hoïc vaán, nhöõng thaønh ñaït cuõng nhö kinh nghieäm lieân quan, nhöõng taøi lieäu naøy cuõng neân nhaán maïnh khaû naêng vieát laùch cuûa baïn. Moät tôø Resume ngheøo naøn hay moät laù thô khoâng toát deã daøng phaù hoûng ngay laäp töùc cô hoäi ñöôïc phoûng vaán cuûa baïn

May maén laø ñieän thoaïi tinh khoân cuûa baïn hay maùy ñieän toaùn tablet cuõng coù theå giuùp baïn trong vieäc naøy. Nhöõng nhu lieäu nhö Resume Creator vaø Resume++ coù theå giuùp baïn taïo ra moät tôø Resume vaø thô giôùi thieäu. Vaø, neáu baïn caàn theâm thoâng tin, haõy söû duïng nhöõng nhu lieäu höôùng daãn nhö Best Resume Tips vaø 100 Resume Writing Tips.

Ñeå bieát theâm thoâng tin, gheù vaøo http://www.verizonwireless.com/news/Vietnamese/Vietnamese.html.

####