Möøng Teát Trung Thu vôùi Thöùc AÊn (Hình AÛnh)

Cuøng ñoùn möøng Leã Hoäi vôùi caùc coäng ñoàng Trung Hoa (Mid-Autumn Festival), Ñaïi haøn (Chuseok) vaø Vieät nam (Tết Trung Thu), Leã Hoäi Thu Hoaïch Muøa Thu ñaùnh daáu khôûi ñaàu cuûa muøa Thu aâm lòch. Trong luùc caùc phong tuïc vaø taäp quaùn ngaøy leã coù theå khaùc bieät giöõa caùc neàn vaên hoùa khaùc nhau, moät ñieàu keát hôïp moïi ngöôøi laïi vôùi nhau chính laø caùc moùn aên.

Vaø, vôùi nieàm ñam meâ daønh cho hình aûnh thöùc aên trong caùc coäng ñoàng naøy, Leã Hoäi Thu Hoaïch Muøa Thu hay Teát Trung Thu chính laø thôøi ñieåm lyù töôûng ñeå hoøa hôïp laïi vôùi nhau. Sau cuøng thì nhöõng loaïi baùnh truyeàn thoáng nhö baùnh trung thu, songpyeon vaø tò he – vôùi nguyeân lieäu, maøu saéc vaø chaát löôïng ñaëc bieät –chính laø chuû ñeà tuyeät ngon ñeå chia xeû treân Twitter vaø Instagram.

Daønh cho nhöõng ngöôøi söû duïng ñieän thoaïi thoâng minh muoán duøng ñieän thoaïi cuûa mình ñeå coù hình aûnh caùc moùn aên troâng ñieâu luyeän ôû caáp baäc cao hôn, caùc nhu lieäu hình aûnh (photo apps) seõ giuùp moät tay. Nhu lieäu Pixlr Express giuùp ngöôøi söû duïng coù theå caét xeùn hình, thay ñoåi côõ hình, söûa ñoåi vaø laøm ñeïp hình. Ngöôøi söû duïng coøn coù theå söû duïng nhu lieäu naøy ñeå ñöa vaøo khoâng khí caûnh saéc khaùc nhau baèng caùch söû duïng moät trong 600 lôùp neàn vaø cheá ñoä aùnh saùng khaùc nhau.

Ngöôøi söû duïng cuõng coù theå taïo neân khung hình, neàn hình vaø hình aûnh ngheä thuaät treân ñieän thoaïi thoâng minh cuûa hoï vôùi nhu lieäu PicsArt Photo Studio. Nhu lieäu naøy cung öùng caùc choïn löïa hieäu öùng hình aûnh khaùc nhau, nhö taïo ra caùc kieåu phaùc hoïa, minh hoïa hay hí hoïa. Ngoaøi ra, ngöôøi chuïp hình coøn coù theå gíup cho hình aûnh troâng tinh teá hôn baèng caùch ñöa theâm vaøo nhöõng bong boùng, haøng chöõ tieâu ñeà vaø hoïa ñoà cho nhöõng böùc aûnh thöùc aên cuûa hoï vôùi nhu lieäu PicSay.

Baïn seõ aên moùn gì vaøo ngaøy Teát Trung Thu? Haõy chia xeû hình aûnh treân Twitter qua hashtag #VZWfood. Chuùng toâi coù theå seõ ñaêng taûi moät soá nhöõng hình aûnh gôûi vaøo naøy trong trang blog keá tieáp.

Để biết thêm thông tin, http://news.verizonwireless.com/Vietnamese/Vietnamese.html.

####