No Verizon Jobs in Dortmund, Germany, United States