Sekretessmeddelande för Verizon

Detta sekretessmeddelande redogör för hur Verizon Communications Inc. samlar in, använder och lämnar ut dina personuppgifter genom användning av sin CCTV (closed-circuit television) för att skydda Verizons egendom och för att tillhandahålla en trygg och säker miljö för anställda och de som besöker Verizons affärslokaler. Mer information om dina sekretessrättigheter i samband med behandlingen av dina personuppgifter som samlas in via CCTV-bilder finns i detta sekretessmeddelande för Verizon och Verizons dataskyddspolicy. I detta meddelande redogörs också för dina rättigheter i samband med dessa uppgifter.

 1. Personuppgifter som vi använder: Alla uppgifter som rimligen kan användas för att identifiera dig är personuppgifter. Vi samlar in CCTV-bilder utan ljud när man besöker Verizons lokaler. Det finns ingen ljudinspelning utan Verizons CCTV-system registrerar endast bilder, dvs. konversationer spelas inte in genom användning av CCTV.
   
 2. Personuppgiftsansvarig: Verizon UK Limited, Reading International Business Park, Basingstoke Road, RG2 6DA
   
 3. E-post för att kontakta oss: emeadataprotection@intl.verizon.com.
   
 4. Verizons skäl för att behandla dina personuppgifter: Verizon har gjort en konsekvensbedömning avseende dataskydd, och på grundval av resultaten anser de att det är nödvändigt och proportionerligt att installera och använda ett CCTV-system. De uppgifter som samlats in från systemet behandlas för att hjälpa till med 1) övervakning av säkerheten i Verizons affärslokaler 2) att se till att hälso- och säkerhetsregler och Verizons åtkomstförfaranden följs, 3) identifiering och lagföring av brottslingar. 4) förebyggande eller avslöjande av brott eller motsvarande oegentligheter. 5) identifiering av obehöriga handlingar som kan leda till att disciplinära förfaranden inleds mot den enskilde och för att bistå med att tillhandahålla relevanta bevis till brottsbekämpande myndigheter. Enligt lokal lagstiftning i vissa länder måste vi ha en rättslig grund för att behandla dina personuppgifter. I de flesta fall behandlar vi dina personuppgifter för våra berättigade affärsintressen. Vi har infört skyddsåtgärder för att säkerställa att din integritet skyddas och att våra berättigade intressen inte åsidosätter dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter.

  Kamerorna är placerade på strategiska platser i Verizons affärslokaler, främst vid in- och utgångar, dvs. dörrar och fönster. Alla kameror syns tydligt. Lämpliga skyltar är väl synliga så att anställda, kunder och andra besökare är medvetna om att de befinner sig i ett område som övervakas av CCTV. CCTV-bilder övervakas av Verizons behöriga säkerhetspersonal eller säkerhetsleverantör från tredje part (Securitas)
   
 5. Internationellt utlämnande av dina personuppgifter: Verizon har vidtagit skyddsåtgärder i enlighet med tillämplig lag för att säkerställa att dina personuppgifter alltid och på alla platser skyddas på ett ändamålsenligt vis enligt de standarder som krävs enligt tillämplig dataskyddslagstiftning i EES. Internationella dataöverföringar inom Verizon-gruppen är förenliga med Verizons bindande företagsregler.
   
 6. När vi delar dina personuppgifter: Vi kan dela dina personuppgifter inom Verizon-gruppen eller med vår godkända tredjepartsleverantör av säkerhetstjänster. Vi kan också dela dina personuppgifter som svar på en begäran från brottsbekämpande myndigheter för att stödja en brottsutredning.
   
 7. Lagringsperiod för personuppgifter: Bilder av anställda, entreprenörer och besökare i Verizon-lokaler som fångats på CCTV lagras på en inspelningsenhet. Dessa bilder sparas i upp till 30 dagar, såvida inte lokala tillämpliga lagar föreskriver en annan lagringsperiod, varefter bilderna skrivs över. Bilder kan sparas längre än den angivna lagringsperioden  om Verizon stöder en begäran från brottsbekämpande myndigheter eller utreder brottslig verksamhet. Bilder sparas inte längre än nödvändigt. Kontakta emeadataprotection@intl.verizon.com om du vill ha ytterligare information om datalagring.
   
 8. Rätt att göra invändningar. Under vissa omständigheter kan du invända mot Verizons användning av dina personuppgifter genom att kontakta oss via denna länk https://www.verizon.com/about/privacy/data-subject-rights.
   
 9. Ytterligare rättigheter. Under vissa omständigheter kan du få tillgång till dina personuppgifter eller begära att Verizon raderar eller begränsar behandlingen av dina personuppgifter genom att kontakta oss via denna länk https://www.verizon.com/about/privacy/data-subject-rights. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till dataskyddsmyndigheten. Mer information om dina rättigheter finns i Verizons sekretesspolicy.