Privacyverklaring voor kandidaat-werknemers
in de EU

Invoering

Verizon verbindt er zich toe om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens worden beschermd en nooit worden misbruikt.

Deze privacyverklaring legt uit hoe Verizon uw persoonsgegevens met betrekking tot het aanwervingsproces van talenten zal gebruiken.  De inhoud van de verklaring geldt voor u als u solliciteert voor een baan in een vestiging in de EU of als u belangstelling hebt om in een netwerk van talenten te worden opgenomen.  Aanvullende informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door Verizon vindt u in het Privacybeleid van onze onderneming.

Wanneer we in deze privacyverklaring verwijzen naar 'Verizon', bedoelen we de onderneming van de Verizon-groep die de Verizon Careers-website ter beschikking stelt (Verizon Communications, Inc) en elke andere onderneming van de groep waarbij u solliciteert. Als u solliciteert voor functies bij meerdere ondernemingen van de groep, moet elk van hen als 'verwerkingsverantwoordelijke' van uw persoonsgegevens worden beschouwd, omdat elk van hen beslist hoe die gegevens zullen worden gebruikt.

Als u vragen hebt over welk aspect dan ook van deze verklaring of over de manier waarop Verizon uw informatie verwerkt, kunt u op emeadataprotection@intl.verizon.com contact opnemen met het Privacy Team.

Welke persoonsgegevens verzamelen we rechtstreeks bij u?

Wanneer u een gebruikersaccount aanmaakt op de Verizon Careers-website, zult u uw mailadres en een wachtwoord moeten invoeren.  Daarna kunt u solliciteren voor openstaande betrekkingen en kunt u de status van uw sollicitatie opvolgen. 

Wanneer u zich inschrijft voor een talentennetwerk van Verizon, zult u uw naam, mailadres en sommige andere persoonsgegevens in de vorm van een curriculum vitae moeten invoeren.

Wanneer u solliciteert voor een baan bij een onderneming van de Verizon-groep, zult u een online sollicitatieformulier invullen en ons persoonsgegevens bezorgen, zoals extra contactgegevens (bv. postadres en telefoonnummer) en informatie in verband met uw opleiding, ervaring en een overzicht van uw loopbaan.  Het is mogelijk dat we bijkomende persoonsgegevens vragen, die ons tijdens het aanwervingsproces kunnen helpen en in het geval u een baan krijgt aangeboden.

Het is ook mogelijk dat Verizon u persoonsgegevens van andere mensen vraagt.  Zo is het mogelijk dat we u de contactgegevens van uw vorige werkgever vragen, zodat Verizon uw vorige ervaring kan valideren. In die omstandigheden zult u aan die mensen toestemming moeten vragen om hun persoonsgegevens met ons te delen en om Verizon die gegevens te laten gebruiken in overeenstemming met deze privacyverklaring.  Het is mogelijk dat uw vorige werkgever uw bevestiging vraagt om informatie over u met Verizon te delen.

We zullen ook automatisch wat informatie van u verzamelen wanneer u onze websites gebruikt, inclusief gegevens die worden verzameld met cookies en andere toestelidentificatietechnologieën.  Meer informatie over de manier waarop we deze informatie gebruiken, vindt u in het Privacybeleid.

In het kader van het onlinerekruteringsproces dat via de Verizon Careers-website verloopt, vragen we geen speciale categorieën persoonsgegevens (bv. informatie in verband met etniciteit of gezondheids-/medische informatie) en verwachten we ook niet dat sollicitaties die via mail of op papier worden ingediend, zulke informatie bevatten.

Als u ons uw curriculum vitae per mail of post verzendt of als u een bestaande werknemer van Verizon vraagt om die informatie aan het Talent Acquisition-team te bezorgen, zullen de persoonsgegevens die erin worden vermeld, in overeenstemming met deze verklaring worden verwerkt.

Welke informatie verzamelen we bij andere bronnen?

Het is mogelijk dat we ook nog persoonsgegevens over u opvragen bij andere bronnen, zoals:

 • informatie die we van uw referentiepersoon ontvangen ter ondersteuning van uw sollicitatie;
 • informatie uit achtergrondonderzoeken bij ‘employment screening’-kantoren of uit openbaar toegankelijke registers (zolang dit wettelijk toegelaten is);
 • openbaar gemaakte professionele profielen op websites of sociale media (bv. LinkedIn).

Het is mogelijk dat op online vacaturesites en sociale mediasites een eigen privacybeleid is gepubliceerd waarin wordt uitgelegd hoe de verantwoordelijke van de sites uw persoonsgegevens gebruiken en delen. Lees deze privacyverklaringen aandachtig voordat u gebruikmaakt van deze sites, zodat u goed weet hoe uw persoonsgegevens worden verzameld en gedeeld.

Wat doen we met uw persoonsgegevens?

De gebruiken uw persoonsgegevens op de volgende manier:

 • om u te identificeren en om een account aan te maken op de Verizon Careers-website;
 • om u de informatie over vacatures te bezorgen die u hebt gevraagd;
 • om u gebruik te laten maken van de online talentennetwerken waarvan u zich lid hebt gemaakt;
 • om met u te communiceren – onder meer over uw sollicitatie(s) of banen waarin u zou kunnen geïnteresseerd zijn en om op uw vragen en aanvragen te reageren;
 • om uw sollicitaties bij Verizon te vergemakkelijken en te beoordelen;
 • om ons in staat te stellen om de ervaring van de gebruikers met onze websites te verbeteren;
 • om onze wettelijke rechten en verplichtingen na te komen, inclusief meldingsplichten, met betrekking tot uw sollicitatie en de rekruteringsactiviteiten van Verizon;
 • ter ondersteuning bij eventuele geschillen, verklaringen of onderzoeken met betrekking tot het sollicitatieproces.

Wat is de wettelijke basis voor het verzamelen en het gebruiken van uw persoonsgegevens?

Verizon moet op een wettelijke basis steunen om persoonsgegevens te verwerken.  In de meeste gevallen is die wettelijke basis een van de volgende verplichtingen:

 • Om onze legitieme belangen te verdedigen, bv. Om u toegang te verlenen tot informatie die u hebt gevraagd in verband met banen bij Verizon, om een sollicitatie te evalueren, om ons rekruteringsproces op een doeltreffende manier te beheren en om Verizon tegen risico’s te beschermen. Wanneer we gegevens van werknemers verwerken om onze legitieme belangen te verdedigen, treffen we efficiënte veiligheidsmaatregelen om ervoor te zorgen dat uw privacy wordt beschermd en om een evenwicht te bereiken tussen de behoeften van Verizon en uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden.
 • Om onze wettelijke verplichtingen na te komen, bv. Bewijs van uw status in verband met het recht op werk.

Hoe lang zal Verizon mijn persoonsgegevens bijhouden?

We houden uw persoonsgegevens, inclusief persoonsgegevens met betrekking tot een (al dan niet succesvolle) sollicitatie, zo lang bij als nodig is, zodat we die gegevens kunnen gebruiken voor de doeleinden die in deze privacyverklaring worden vermeld en zolang we wettelijk verplicht zijn om die gegevens bij te houden.

We zullen uw persoonsgegevens wissen zolang we die niet meer nodig hebben voor die doeleinden. Als er informatie is die we om technische redenen niet volledig uit onze systemen kunnen wissen, zullen we de nodige maatregelen treffen om te voorkomen dat die gegevens nog worden verwerkt of gebruikt.

Het is mogelijk dat we persoonsgegevens die u ons bezorgt in een algemeen kader of in verband met geen enkele bijzondere sollicitatie (bv. Uw inloggegevens voor de Verizon Careers-website of informatie die u vrijwillig op die site plaatst) voor een beperkte periode bijhouden, zodat we u op de hoogte kunnen houden van andere banen die misschien interessant zijn voor u.  Uw account op de Verizon Careers-website wordt verwijderd als er na één jaar geen sollicitaties werden ingediend.

Wie heeft nog toegang tot mijn persoonsgegevens?

Het is mogelijk dat we uw persoonsgegevens delen met andere ondernemingen in de Verizon-groep en met bepaalde externe leveranciers die werden goedgekeurd in overeenstemming met het Privacybeleid.

De externe partijen die in onze opdracht diensten verlenen, behoren tot een van de volgende categorieën: 

 • ondernemingen en derden die ons helpen om sollicitanten te testen, om referenties te controleren als uw sollicitatie geslaagd is, ondernemingen en derden die diensten verlenen op het vlak van audits, administratief werk, IT-technologie (bv. Opslag van gegevens), beveiliging en verzekeringen;
 • ondernemingen en derden die ons helpen om diensten te verlenen, vragen van u te beantwoorden en onze talentennetwerken te beheren;
 • ondernemingen en derden die ons helpen om een overzicht op te stellen van onze vacatures;
 • wetshandhavingsinstanties, rechtbanken, regulatoren, overheidsdiensten of andere derden. Het is mogelijk dat we uw persoonsgegevens met die partijen delen wanneer dat nodig is om wettelijke verplichtingen of voorschriften na te leven of om op een andere manier onze eigen rechten of de rechten van een derde te beschermen.

Als u meer informatie wenst over de manier waarop we uw persoonsgegevens delen, kunt u een mailbericht verzenden naar ons Privacy Team op emeadataprotection@intl.verizon.com.

Waar worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Verizon is een wereldwijd actieve marktspeler die uit meerdere ondernemingen bestaat die internationaal actief zijn en waarvan het hoofdkantoor in de Verenigde Staten is gevestigd.  In veel gevallen zullen we uw persoonsgegevens met andere ondernemingen van de Verizon-groep en leveranciers buiten de EU delen als dit nodig is voor de doeleinden die in deze privacyverklaring worden uiteengezet of in beperkte omstandigheden wanneer we wettelijk verplicht zijn om die gegevens te delen.

Hoe worden mijn persoonsgegevens beschermd?

Verizon heeft veiligheidsmaatregelen getroffen die in overeenstemming zijn met de geldende wetten om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens op elk moment en op elke locatie op een geschikte manier worden beschermd conform de normen die worden geëist door de desbetreffende gegevensbeschermingswetten in de EER. 

Deze omvatten de toepassing van de bindende bedrijfsregels van Verizon voor de overdracht van persoonsgegeven binnen de Verizon-groep en de overdracht van persoonsgegevens aan derden, inclusief overdracht buiten de EER, zodat ze worden beschermd door specifieke contractuele voorwaarden met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

Aanvullende informatie is beschikbaar in het Privacybeleid. Voor meer informatie over de getroffen veiligheidsmaatregelen kunt u contact opnemen met het Privacy Team op emeadataprotection@intl.verizon.com.

Wat zijn mijn rechten?

U kunt beslissen om bepaalde informatie niet vrij te geven of vragen dat bepaalde informatie die u eerder hebt gedeeld, wordt gewist. In dat geval is het mogelijk dat u niet volop kunt genieten van de voordelen van een carrière bij Verizon en een vlotte verwerking van uw sollicitatie.

Als u niet wilt dat Verizon nog contact met u opneemt over andere opportuniteiten of als een deel van de informatie die u aan Verizon hebt bezorgt, verandert (bv. Als u uw mailadres, naam of postadres hebt veranderd), kunt u uw informatie op elk moment op een van de volgende manieren bijwerken of aanpassen.

 • Door in te loggen op uw account op de Verizon Careers-portal en uw voorkeuren en informatie te wijzigen;
 • Door gebruik te maken van de uitschrijfoptie in een mailbericht;
 • Door een mailbericht naar ons te verzenden op emeadataprotection@intl.verizon.com; of
 • Door naar ons te schrijven in het International Data Privacy Office op het hieronder vermelde adres, met de vermelding dat u die informatie niet meer wenst te ontvangen.

U kunt ons ook vragen om persoonlijke informatie uit uw persoonsgegevens te verwijderen of het gebruik ervan te beperken door uw Verizon Careers-account te schrappen. 

Als u vragen of zorgen hebt met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen op het volgende adres: International Privacy Office, Verizon Legal Department, Reading International Business Park, Reading RG2 6DA.

Als u meent dat Verizon uw klachten met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens niet op een gepaste manier behandelt, kunt u een klacht indienen bij de overheidsinstantie die voor de bescherming van gegevens bevoegd is in uw land of in het land waar de gegevens worden verwerkt.

Neem contact met ons op.

Als u vragen, commentaar of zorgen hebt of als u een klacht wilt indienen over de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken, kunt u een mailbericht verzenden naar ons Privacy Team op emeadataprotection@intl.verizon.com of kunt u een brief verzenden naar het International Data Privacy Office, Verizon Legal Department, Reading International Business Park, Reading RG2 6DA.

Veranderingen aan deze verklaring.

U kunt deze privacyverklaring op de Verizon Careers-website raadplegen of met de contactgegevens die hierboven werden vermeld, een kopie ervan aanvragen. Het is mogelijk dat we deze privacyverklaring af en toe veranderen; raadpleeg de tekst daarom regelmatig.  Aan de hand van de begindatum waarop de verklaring van kracht werd, die op het einde van deze verklaring wordt vermeld, kunt u nagaan of er wijzigingen werden aangebracht sinds uw laatste raadpleging.

Wanneer wijzigingen in deze privacyverklaring een fundamentele impact hebben op de aard van de verwerking van de gegevens of op u, ontvangt u van ons tijdig daarover de nodige informatie, zodat u de kans krijgt om uw rechten te laten gelden (bv. bezwaar tegen verwerking).

Door uw persoonsgegevens met ons te delen en door gebruik te blijven maken van onze vacaturewebsite(s), bevestigt u dat u de voorwaarden van deze privacyverklaring en het privacybeleid van Verizon hebt gelezen en begrepen.

Mei 2018