Jelöltekre vonatkozó
adatvédelmi tájékoztató

Bevezetés

Ez a tájékoztató ismerteti, hogy a Verizon hogyan használja fel az Ön személyes adatait a tehetséggondozási, munkaerő-toborzási és munkaerő-felvételt megelőző folyamatokhoz kapcsolódóan. Akkor vonatkozik Önre, ha valamilyen munkakörre jelentkezik a Verizonnál, vagy ha csatlakozni szeretne a Verizon valamelyik tehetségkutató hálózatához. Személyes adatai Verizon általi kezelésével kapcsolatban további információkat a Verizon Nemzetközi adatvédelmi tájékoztatója tartalmaz az Egyesült Államokon kívüli országokban élő személyek számára, illetve a Kaliforniai személyzeti tájékoztató a Kaliforniában élő személyek számára.

A jelen dokumentumban a „Verizon” szó a Verizon Careers weboldalt üzemeltető Verizon-társaságot jelenti (Verizon Corporate Resources Group LLC), továbbá bármely olyan Verizon-társaságot, amelyhez Ön valamilyen munkakörre jelentkezik. Egyes országokban ezek a Verizon-társaságok az adatvédelmi törvények alapján adatkezelőnek minősülnek. Ha egynél több Verizon-társaságnál jelentkezik valamilyen munkakörre, azok mindegyike adatkezelőként jár el az Ön személyes adatai vonatkozásában, mivel mindegyikük önállóan dönti el, hogyan használja fel azokat.

Ha bármilyen kérdése van a jelen tájékoztatóval vagy adatainak a Verizon általi kezelésével kapcsolatban, forduljon az Ön földrajzi területén illetékes adatvédelmi csapathoz.

Az Egyesült Államokban írjon a privacyoffice@verizon.com címre.

Az Egyesült Államokon kívül írjon az International-Data-Privacy@verizon.com címre.

1. Milyen személyes adatokat gyűjtünk közvetlenül Öntől?

Amikor tehetségkutató hálózathoz csatlakozik, a Verizon karrierlehetőségei felől érdeklődik, vagy egy munkakörre jelentkezik, bizonyos információkat közvetlenül Öntől szerzünk meg. E pont további részeiben bemutatunk néhány példát.

Amikor létrehoz egy felhasználói fiókot a Verizon Careers weboldalon, meg kell adnia az e-mail-címét és egy jelszót. Így jelentkezhet a meghirdetett állásokra és figyelemmel kísérheti jelentkezése állapotát.

Amikor regisztrál a Verizon egyik tehetségkutató hálózatába, meg kell adnia a nevét, e-mail-címét és bizonyos más személyes adatokat CV/önéletrajz formájában.

Amikor valamelyik Verizon-társaságnál egy munkakörre jelentkezik, ki kell kitöltenie egy online jelentkezési űrlapot, és olyan személyes adatokat kell megadnia, amelyek további elérhetőségi adatokat tartalmazhatnak (például postacímet és telefonszámot), továbbá az Ön végzettségére, tapasztalatára és karrierelőzményeire vonatkozó információkat. A munkaerő-toborzási folyamat elősegítése érdekében, valamint állás felajánlása esetén további személyes adatokat is kérhetünk Öntől.

Emellett mások személyes adatainak a megadására is kérhetjük Önt. Előfordulhat például, hogy elkérjük korábbi munkáltatója elérhetőségi adatait, hogy a Verizon ellenőrizhesse korábbi tapasztalatát. Ilyen esetben Önnek engedélyt kell kérnie az érintett személyektől személyes adataik velünk való megosztására, és arra, hogy a Verizon a jelen adatvédelmi tájékoztatóval összhangban felhasználja azokat; ezt a nyilatkozatot megoszthatja velük. Előfordulhat, hogy korábbi munkáltatója jóváhagyást kér Öntől bizonyos információk Verizonnal való megosztására.

Ezenkívül bizonyos információkat automatikusan gyűjtünk Öntől weboldalaink használata során, így például cookie-k és más eszközazonosító technológiák segítségével gyűjtött adatokat. Az ilyen információk általunk történő kezelésével kapcsolatban további információkat a Nemzetközi adatvédelmi tájékoztató tartalmaz az Egyesült Államokon kívüli országokban élő személyek számára, illetve a Kaliforniai személyzeti tájékoztató a Kaliforniában élő személyek számára.

Egyes helyszíneken, beleértve az Egyesült Államokat is, meg kell kérdeznünk Önt a fogyatékossági státuszáról, neméről, származásáról, etnikai hovatartozásáról és veterán státuszáról. Ön nem köteles megadni ezeket az információkat, és az adatközlés megtagadása nem eredményez semmilyen negatív bánásmódot az Ön számára. Másik lehetőségként Ön önként is megadhat a Verizonnak ilyen jellegű vagy az egészségi állapotára vonatkozó információkat.

Ha e-mailben vagy postai úton elküldi nekünk az önéletrajzát, vagy a Verizon valamely alkalmazottját kéri meg önéletrajzának a tehetséggondozási csapat részére való továbbítására, az abban foglalt személyes adatokat a jelen tájékoztatónak megfelelően kezeljük.

2. Milyen információkat gyűjtünk más forrásokból?

Az Önről más forrásokból szerzett személyes adatok közé tartozhatnak az alábbiak:

 • az Ön által megadott referenciáktól kapott információk az Ön jelentkezésének alátámasztása érdekében;
 • foglalkoztatási háttérellenőrzéseket végző ügynökségektől vagy nyilvánosan elérhető adatbázisokból származó háttérellenőrzési információk (a törvény által megengedett módon);
 • weboldalakon vagy a közösségi médiában (pl. LinkedIn) nyilvánosan elérhető szakmai profilok (a törvény által megengedett módon).

Az online munkaerő-közvetítő és közösségimédia-oldalaknak saját adatvédelmi irányelvük lehet, amely ismerteti, hogy hogyan használják fel és osztják meg az Ön személyes adatait. Ezen oldalak használata előtt figyelmesen olvassa el ezeket az adatvédelmi irányelveket, hogy tisztában legyen az Ön személyes adatainak gyűjtési és megosztási módjával.

3. Mit teszünk az Ön személyes adataival?

Az Ön személyes adatait a következő célokra használjuk fel:

 • Az Ön azonosítása és karrierfiók létrehozása a Verizon Careers weboldalon;
 • Az Ön által kért információk megadása a meghirdetett álláshelyekkel kapcsolatban;
 • Az Ön által választott, online tehetségkutató hálózatokban való részvételének fenntartása;
 • Az Önnel való kapcsolattartás, például az Ön jelentkezése(i) vagy az Ön számára esetleg érdekes munkakörök kapcsán, valamint az Ön kérdéseire és kéréseire való válaszadás;
 • A Verizonhoz benyújtott jelentkezései előmozdítása és értékelése;
 • A weboldalaink által nyújtott felhasználói élmény javítása;
 • Az Ön jelentkezéséhez és a Verizon munkaerő-toborzási tevékenységeihez kapcsolódó törvényes jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, beleértve az adatszolgáltatási kötelezettségeket is; 
 • A jelentkezési eljárással kapcsolatos jogviták, követelések vagy vizsgálatok elősegítése.

4. Milyen jogalapon gyűjtjük és használjuk fel az Ön személyes adatait?

Egyes joghatóságokban a Verizonnak a személyes adatok kezeléséhez jogalappal kell rendelkeznie. A legtöbb esetben a jogalap az alábbiak valamelyike:

 • Jogos érdekeinknek való megfelelés, például hogy Ön hozzáférést szerezzen az Ön által kért, a Verizon által meghirdetett állásokkal kapcsolatos információkhoz, jelentkezések értékelése, a munkaerő-toborzási folyamat hatékony kezelése és a Verizon kockázatokkal szembeni védelme. Amikor jogos érdekeinknek való megfelelés érdekében személyes adatokat kezelünk, szigorú biztosítékokat alkalmazunk annak érdekében, hogy szavatoljuk az Ön magánéletének védelmét, és egyensúlyt teremtsünk a Verizon igényei és az Ön érdekei, valamint alapvető jogai és szabadságai között.
 • Jogszabályi kötelezettségeink teljesítése, például az Ön munkavállaláshoz való jogának igazolása vagy jogszabályi adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése.
 • Az Ön hozzájárulása az Ön személyes adatainak a Verizon általi felhasználásához, például azért, mert naprakész információkat szeretne kapni a Verizonnál fennálló lehetőségekről.
   

5. Mennyi ideig őrzi meg a Verizon a személyes adataimat?

Az Ön személyes adatait – beleértve a (sikeres vagy sikertelen) jelentkezésekhez kapcsolódó személyes adatokat is – csak addig őrizzük meg, amíg ez a jelen adatvédelmi tájékoztatóban leírt okokból történő felhasználáshoz szükséges, illetve amíg ezt törvény írja elő a számunkra.

Ha az Ön személyes adataira a fenti célokból már nincs szükségünk, töröljük őket. Ha bizonyos információkat technikai okokból nem tudunk maradéktalanul törölni a rendszereinkből, megfelelő intézkedéseket hozunk az adatok további feldolgozásának vagy felhasználásának megakadályozása érdekében.

Az Ön által általánosságban vagy egy adott jelentkezéssel kapcsolatban megadott személyes adatokat (például a Verizon Careers weboldalhoz tartozó bejelentkezési adatait vagy az ezen a weboldalon önként megadott információkat) korlátozott ideig megőrizhetjük, hogy tájékoztathassuk Önt az Ön számára esetleg érdekes további munkakörökről. Az Ön Verizon Careers fiókját a fiókban végrehajtott legutóbbi tevékenység után egy évvel töröljük, ha nem nyújt be jelentkezést.

6. Ki férhet még hozzá személyes adataimhoz?

A Verizon egy nemzetközi szinten tevékenykedő társaságokból álló globális vállalat, amelynek székhelye az Egyesült Államokban található. Az Ön személyes adatait megoszthatjuk a Verizon vállalatcsoport más országokban működő társaságaival, ha erre a jelen tájékoztatóban leírt célokból szükség van. Ezek a Verizon-társaságok a jogszabályok által előírt módon kötelesek biztosítani a személyes adatok megfelelő védelmét, ahogy azt az alábbi 8. pont („Hogyan védik a személyes adataimat?”) is ismerteti.

Ezenkívül előfordulhat, hogy a Verizonnak bizonyos személyes adatokat bűnüldöző szervek, bíróságok, szabályozó szervek, állami hatóságok vagy más harmadik felek rendelkezésére kell bocsátania. Az Ön személyes adatait akkor oszthatjuk meg ilyen felekkel, ha ez valamely jogi vagy szabályozási kötelezettségnek való megfeleléshez szükséges, illetve saját jogaink vagy bármely harmadik fél jogainak védelme érdekében.

Bizonyos szolgáltatások nyújtásához a Verizon beszállítókat vesz igénybe, például a tehetségkutató hálózatok működtetéséhez, az állások meghirdetéséhez, a pályázók teszteléséhez és (sikeres jelentkezés esetén) a referenciák ellenőrzéséhez, továbbá auditálási és adminisztratív szolgáltatások, valamint IT-technológiák (pl. adattárolás) és biztonsági szolgáltatások nyújtásához. Ezekben az esetekben a szolgáltatások nyújtása érdekében a Verizon átadja az Ön személyes adatait ezeknek a szolgáltatóknak, és biztosítja, hogy a szolgáltatók kötelezettséget vállaljanak az Ön személyes adatainak védelmére (lásd a 8. pontot "Hogyan védik a személyes adataimat?").

7. Hol tárolják a személyes adataimat?

A Verizon a jelöltek és potenciális jelöltek személyes adatait korlátozott hozzáférésű, központosított adatbázisokban, valamint elektronikus és papíralapú állományokban kezeli és tárolja, amelyek az Egyesült Államokban, az Ön saját országában vagy máshol lehetnek. Az elektronikus adatbázisokat a Verizon erre felhatalmazott adminisztratív munkatársai ellenőrzik, és azokhoz csak az erre felhatalmazott Verizon-munkatársak vagy harmadik fél felhasználók férhetnek hozzá, akik az Ön országán kívül is tartózkodhatnak. A személyes adatokat megkapó harmadik felek az Egyesült Államokban vagy más országokban is tartózkodhatnak. Előfordulhat, hogy ezen országok némelyike nem biztosít ugyanolyan szintű törvényi védelmet a személyes adatokra vonatkozóan, mint az Ön saját országa. Ezenkívül előfordulhat, hogy az Ön személyes adataihoz hozzáférnek azon országok bíróságai, bűnüldöző szervei és nemzetbiztonsági hatóságai, amelyekben az adatok találhatók. Ilyen esetben az Ön személyes adatai a jogszabályok által előírt védelmet élvezik, ahogy azt a 8. pont („Hogyan védik a személyes adataimat?”) is ismerteti

8. Hogyan védik a személyes adataimat?

A Verizon elkötelezett az Ön személyes adatainak biztonsága mellett, és átfogó vállalati irányelvekkel rendelkezik az információbiztonságra vonatkozóan. A Verizon védi a személyes adatokat azok tárolási helyétől függetlenül, illetve ha azokat más Verizon társaságok vagy harmadik felek részére átadja, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő biztosítékokkal rendelkezik annak érdekében, hogy az Ön személyes adatai mindig és minden helyszínen megfelelő védelmet élvezzenek a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokban leírt követelmények szerint.

Ha személyes adatok kerülnek átadásra:

 • Verizon-társaságok között, akkor azokat a vállalati irányelveink, illetve adott esetben csoporton belüli megállapodások, kötelező erejű vállalati szabályok (BCR) vagy más, jóváhagyott mechanizmusok védik.
 • Harmadik fél beszállító vagy szolgáltató részére, biztosítjuk, hogy a beszállító vagy szolgáltató megfelelő, szerződésbe foglalt feltételekkel szavatolja az Ön személyes adatainak védelmét.

Melyek a jogaim?

Bizonyos joghatóságokban olyan adatvédelmi törvények létezhetnek, amelyek biztosítják Önnek az alábbi jogok egy részét vagy azok mindegyikét:

A Verizon által Önről tárolt személyes adatok frissítéséhez és helyesbítéséhez való jog.

 • Tiltakozáshoz való jog a személyes adatainak a Verizon általi kezelése ellen, illetve a Verizon általi adatkezelés korlátozásának vagy a személyes adatok törlésének kérelmezésére való jog. Ha él ezen jogaival, előfordulhat, hogy nem tudja teljes mértékben kihasználni a Verizon által biztosított karrierlehetőségeket, és nem tud jelentkezést benyújtani.
 • A Verizon által Önről tárolt személyes adatokhoz való hozzáférés kérelmezésének joga. Ezzel a jogával úgy élhet, hogy felveszi a kapcsolatot a Verizon munkaerő-felvételi kapcsolattartójával, vagy a Nemzetközi adatvédelmi kérelem űrlapon keresztül.
 • A saját országa adatvédelmi felügyeleti hatóságával való kapcsolatfelvétel joga, ha hivatalos panasszal vagy kifogással kíván élni személyes adatai Verizon általi feldolgozásával kapcsolatban.
 •  Panasz benyújtásának joga saját országa adatvédelmi felügyeleti hatóságához, ha úgy véli, hogy megsértették a magánélethez fűződő jogait.

A helyi jogszabályok további jogokat biztosíthatnak Önnek. Ha már nem szeretné, hogy a Verizon további álláslehetőségekkel keresse meg Önt, vagy ha az Ön által a Verizon rendelkezésére bocsátott információk bármelyike megváltozik (például ha megváltozik az e-mail-címe, a neve vagy a postacíme), akkor bármikor frissítheti vagy módosíthatja adatait a következőképpen: 

 • Jelentkezzen be a fiókjába a Verizon Careers portálon, és módosítsa a beállításait és az adatait;
 • Használja az e-mailen folytatott levelezésben található leiratkozási lehetőséget;
 • Küldjön nekünk e-mailt a következő címre: privacyoffice@verizon.com (ha az Egyesült Államokban tartózkodik) vagy International-Data-Privacy@verizon.com (ha az Egyesült Államokon kívül tartózkodik); vagy

Kérheti az Önre vonatkozó személyes adatok eltávolítását azok felhasználásának korlátozását oly módon, hogy törli a Verizon Careers-fiókját.

9. Kapcsolatfelvétel

Ha bármilyen kérdése, észrevétele vagy aggálya van, vagy panaszt szeretne tenni az Önről tárolt személyes adatok általunk történő kezelésével kapcsolatban, forduljon adatvédelmi csapatunkhoz:

(ha az Egyesült Államokban tartózkodik) a privacyoffice@verizon.com e-mail-címen;

(ha az Egyesült Államokon kívül tartózkodik) a International-Data-Privacy@verizon.com e-mail-címen.

10. A tájékoztató módosítása

A Verizon időről időre módosíthatja ezt a tájékoztatót. Személyes adatainak velünk való megosztásával, valamint a Verizon Careers weboldal(ak) használatának folytatásával Ön megerősíti, hogy elolvasta és tudomásul vette a jelen tájékoztató és a Verizon adatvédelmi irányelvének feltételeit.

Utolsó módosítás: 2021. december